Website đang trong quá trình hoàn thiện mọi đóng đóp vui lòng gửi theo địa chỉ nttrungpvb@gmail.com                   Kết quả thi HKII khối 12 đã được đưa lê web của trường GV và HS vào web để xem chi tiết